POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informujemy,  iż Spółka dokłada niezbędnych starań w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych podawanych przez użytkowników strony internetowej www.lemontree.realestate.  Ochrona Państwa danych,  podczas korzystania z niniejszej strony stanowi dla nas wysoki priorytet. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, stanowiącym zbiór najistotniejszych informacji w tym zakresie.
 
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Spółka LemonTree S.A. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000940867, REGON 520816176, NIP 5272982712,  jest Administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej Spółki: www.lemontree.realestate

3. KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony internetowej za pomocą:
Email: administrator.rodo@lemontree.realestate 
Pisemnie: LemonTree S.A., ul. Towarowa 28, 00-855 Warszawa


4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 • Spółka stosuje odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa danych. Strona internetowa Spółki oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Spółki są szyfrowane.
 • Spółka w myśl przepisów RODO: 
  • Przetwarza dane osobowe w sposób przejrzysty, rzetelnie i zgodny z obowiązującym prawem.
  • Zbiera dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w związku ze świadczonymi przez nas usługami, w ramach realizacji celów biznesowych Spółki.
  • Zbieramy dane takie jak:  imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu
  • Zbieramy  wyłącznie dane prawidłowe. Wszelkie pozostałe dane,  w tym pozyskane przypadkowo, będą  niezwłocznie usuwane. 

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

 • Spółka zbiera dane osobowe w następujący sposób:
  • Poprzez formularz kontaktowy;
  • Poprzez numer telefonu
  • Poprzez adres email
 • Każdorazowo cel przetwarzania danych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółkę, a także nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez numer telefonu lub  adres email wskazany na stronie internetowej Spółki.
 • Celami oraz podstawami prawnymi zbierania danych osobowych są w takich przypadkach:
  1. w przypadku formularza kontaktowego (w tym w celu zapisu do newslettera) lub kontaktu poprzez adres email/fax dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
  2. w przypadku kontaktu telefonicznego w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
  3. w przypadku jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Spółki Akcyjnej LemonTree; podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów),
  4. w przypadku zawarcia umowy ze Spółką, dane osobowe będą wykorzystane w celach jej realizacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, lub poprzez adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 2 lata celem zachowania zasady rozliczalności.
 • Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Spółka lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.
 • Dane przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 
 • W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: administrator.rodo@lemontree.realestate.
 • Mają Państwo prawo dostępu do danych, które przechowuje Spółka.
 • Mają  Państwo prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Spółka.
 • Mają Państwo prawo, w dowolnej chwili, wycofać tę zgodę.
 • Mają Państwo  prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
 • Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, gdy nie są już one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, w przypadku wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy przetwarzanie będzie niezgodne z prawem. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. W takim przypadku Spółka wydaje lub przekazuje wskazanemu podmiotowi dane osoby, która tego żąda, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Spółka informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
8. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O UŻYTKOWNIKACH
 
Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych, mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. 


9. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH POZA OBSZAR EOG
 Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę nie są przekazywane poza obszar EOG.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, aby zapewnić jej dokładność i aktualność oraz odzwierciedlać wszelkie zmiany w prawie.