CZY DEWELOPER PRZESTRZENI USŁUGOWO-LOGISTYCZNYCH MOŻE POMÓC TWOJEJ ORGANIZACJI W REALIZOWANIU ZAŁOŻEŃ ESG?

8 days ago

ESG, czyli zasady zrównoważonego rozwoju, stały się integralną częścią strategii wielu firm. LemonTree, firma zajmująca się inwestycjami w przestrzeń usługowo-logistyczną, działa w oparciu o zrównoważony model biznesowy. Jak deweloperzy mogą projektować i budować zrównoważone przestrzenie? Jakie technologie pomagają w redukcji emisji CO2 oraz jak wpływają na wellbeing pracowników? O tych kwestiach rozmawiamy ze Stefanią Kochaniak, ekspertką z LemonTree, która dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat praktycznego wdrażania zrównoważonego rozwoju.

Stefania, dziękujemy za poświęcenie nam czasu! Na początek, czy mogłabyś nam się po krótce przedstawić i przybliżyć, jaką rolę pełnisz w firmie LemonTree?

Stefania Kochaniak: Oczywiście, z przyjemnością. Moja rola w LemonTree koncentruje się przede wszystkim na początkowym etapie realizacji inwestycji, czyli fazie pre-development. Co to właściwie oznacza? Jestem odpowiedzialna za ocenę terenów pod kątem technicznym dla planowanych inwestycji, a także za uwzględnienie w analizach aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Jest to kluczowy etap każdego procesu związanego z developmentem projektów, nie tylko ze względu na mitygację ryzyka, ale również w kontekście weryfikacji możliwości zrealizowania naszych zobowiązań w ramach celów strategicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W takim razie, jak właściwie deweloperzy przestrzeni usługowo-logistycznej mogą projektować i budować zrównoważone przestrzenie usługowo-logistyczne?

Stefania Kochaniak: Zrównoważone projektowanie i budowanie przestrzeni usługowo-logistycznych zaczyna się już na etapie wyboru potencjalnej lokalizacji. Ważne jest, aby wybierać tereny, które nie mają dużej wartości przyrodniczej, takie jak tereny zdegradowane, poprzemysłowe, czy też rolnicze o niskiej żyzności. W ten sposób ograniczamy wpływ na środowisko naturalne i unikamy niszczenia cennych ekosystemów.

shutterstock_2218923361Dodatkowo, wybrana lokalizacja powinna charakteryzować się dobrym skomunikowaniem z głównymi trasami transportowymi, węzłami i miejskimi centrami w celu redukcji emisji CO2 związanych z transportem poprzez skracanie odległości niezbędnych do pokonania. Na etapie projektów analizujemy i weryfikujemy, w jaki sposób możemy zmniejszyć ślad węglowy planowanej inwestycji, wybierając materiały z recyklingu oraz lokalnych surowców i dostawców, co dodatkowo pomaga wspierać lokalną gospodarkę.

Na etapie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji dla inwestycji zwracamy również szczególną uwagę na ryzyka związane z danym terenem. Analizujemy i weryfikujemy nie tylko uwarunkowania planistyczne, techniczne i geotechniczne, ale też przyrodnicze, klimatyczne, w tym zagrożenia takie jak powodzie, susze, czy osuwiska.

Istotne dla nas jest również, aby nasze inwestycje były energooszczędne – na etapie projektowania uwzględniamy rozwiązania materiałowe o wysokiej izolacyjności cieplnej i akustycznej, co pozwala zmniejszać zużycie energii na etapie użytkowania obiektu.

Czyli lokalizacja kompleksu może wpłynąć na ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie dystansu transportu?

shutterstock_2256892601-1Stefania Kochaniak: Lokalizacja magazynu ma duże znaczenie dla emisji CO2. Wybierając tereny zurbanizowane, zlokalizowane blisko miejskich obszarów, z dostępem do istniejącej infrastruktury i w pobliżu głównych dróg transportowych i węzłów, możemy znacząco zmniejszyć dystanse, które muszą pokonywać pojazdy dostawcze. Dzięki umiejscowieniu magazynów bliżej obszarów miejskich, zmniejsza się również codzienny ruch samochodowy związany z dojazdami pracowników, co dodatkowo redukuje emisje. Ograniczamy w ten sposób konieczność rozbudowy dodatkowej infrastruktury. Takie podejście pomaga w ograniczeniu tzw. "urban sprawl", czyli rozlewania się miast na coraz większe obszary.

A jakie technologie obniżają opłaty za energię oraz zmniejszają zużycie prądu i wody w waszych inwestycjach?

Stefania Kochaniak: W LemonTreeplanujemy i wdrażamy szereg technologii, które pomagają obniżyć koszty operacyjne i zmniejszyć zużycie mediów, między innymi: panele fotowoltaiczne, banki energii, pompy ciepła, system BMS, rekuperację w częściach biurowych, retencję wód deszczowych, maksymalizację doświetlenia światłem dziennym stref przydokowych, czy system DALI (cyfrowy system sterowania oświetleniem). Te technologie, wraz ze zwiększoną izolacyjnością przegród, pozwalają znacząco zmniejszać zużycie mediów i ograniczyć zależność od konwencjonalnych źródeł energii.

A czy można budować przestrzenie usługowo-logistyczne, w taki sposób aby wspierały one wellbeing pracowników najemców? Jakie to ma dziś dla Was znaczenie?

Stefania Kochaniak: W realizowanych i planowanych inwestycjach główny nacisk kładziemy na tworzenie przestrzeni ergonomicznych i elastycznych dla przyszłych najemców. W projektach adresujemy potrzeby przyszłych pracowników, ich wymagania związane z technologią oraz komfortem użytkowania budynków i terenów zewnętrznych.

shutterstock_1104907439-1Istotnym aspektem każdej inwestycji jest dla nas wellbeing pracowników. Aby tworzyć zdrowe i komfortowe środowisko pracy, będziemy projektować budynki, w których chcemy zastosować szereg rozwiązań poprawiających jakość korzystania z przestrzeni biurowych, magazynowych i terenów zewnętrznych. Między innymi, wydzielamy przestrzenie magazynowe i biurowe, szczególnie w zakresie stref ruchu pieszego i samochodowego, poprawiając przy tym bezpieczeństwo użytkowników. Miejsca pracy, także w części magazynowej, mają ponadstandardowy dostęp do naturalnego światła. Tereny zewnętrzne wyposażamy w infrastrukturę rowerową, promując przy tym altrenatywny dla samochodów sposób skomunikowania z miejscem pracy, który wspiera kreowanie zdrowej, zrównoważonej społeczności. W ramach inwestycji chcemy zapewniać dostęp do bioróżnorodnych terenów zielonych, które nie tylko poprawiają estetykę otoczenia, ale także oferują przestrzeń do relaksu i regeneracji. Koncentrując się na komforcie wszystkich użytkowników, planujemy również wdrażać dostępne z zewnątrz przestrzenie socjalno-sanitarne dla kierowców oraz rozwiązania projektowe eliminujące bariery architektoniczne, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami komfort użytkowania i łatwy dostęp do całego kompleksu.

Czy deweloperzy mogą wspierać najemców w zarządzaniu zasobami poprzez na przykład dostarczanie infrastruktury umożliwiającej segregację odpadów i wykorzystanie energii odnawialnej?

Stefania Kochaniak: Jako deweloperzy mamy znaczący wpływ na kreowanie trendów w zakresie ESG oraz możliwość edukowania i wspierania rynku w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizując inwestycje, zakładamy analizowanie możliwości technologicznych, poszukiwanie i kreowanie rozwiązań, które ułatwią użytkownikom zarządzać zasobami – chcemy wspierać naszych najemców w tym obszarze. W naszych budynkach instalujemy także panele fotowoltaiczne i inne systemy do produkcji energii odnawialnej, co pozwala korzystać z czystych źródeł energii. W obliczu dzisiejszych globalnych wyzwań, jest to szczególnie dla nas ważne – potwierdzają to także zapytania i rozmowy z naszymi klientami. To jest obszar, który chcemy w dalszym ciągu pogłębiać, a tym samym móc oferować nowe technologie, wyprzedzać w tym zakresie rynek magazynowy, kreując większe zapotrzebowanie na zrównoważone nieruchomości.

shutterstock_2261372101-1Istotny jest dla nas praktyczny wymiar stosowania podobnych rozwiązań, dlatego szczególną uwagę będziemy przykładać do gromadzenia danych, a także analizy ich skuteczności – tak by potencjalni klienci mieli świadomość, z jakimi korzyściami mają do czynienia. Dzięki temu, firmy wynajmujące nasze przestrzenie, będą mogły realizować swoje cele związane z ESG, korzystając z infrastruktury, która wspiera zrównoważone zarządzanie zasobami i dba o efektywność energetyczną.

Równolegle do realizacji zrównoważonych inwestycji, planujemy prowadzić, zgodnie z naszymi inicjatywami wynikającymi z naszej strategii zrównoważonego rozwojuszkolenia i programy wsparcia dla pracowników. Pozwoli im to rozwijać się zawodowo oraz stawać się ekspertami na rynku magazynowym w zakresie strategii ESG – w efekcie będą mogli edukować i wspierać naszych partnerów, klientów czy najemców.

Dziękujemy za rozmowę i cenne informacje!

Stefania Kochaniak: Dziękuję bardzo! To była przyjemność móc podzielić się naszymi doświadczeniami oraz planami.